می 13, 2020

دریچه بازدید کناف

می 13, 2020

دريچه برگشت پره Z

می 7, 2020

دريچه ديواری رفت دوطرفه پره ايرفويل آلومينيومی با دمپر متقابل

می 7, 2020

دريچه ديواری رفت دوطرفه پره ايرفويل آلومينيومی با دمپر موازی

می 7, 2020

دریچه گردابی با پره مشکی

می 7, 2020

دریچه گردابی با پره خم شده

می 7, 2020

دریچه خطی 30 درجه

می 7, 2020

دریچه خطی 15 درجه

می 7, 2020

دریچه خطی 0 درجه

فوریه 2, 2020

دریچه هوای تازه

فوریه 2, 2020

دریچه بازدید تاسیسات

فوریه 1, 2020

درب بازدید فن کوئل

فوریه 1, 2020

جت نازل

فوریه 1, 2020

جت دیفیوزر

فوریه 1, 2020

دریچه سبد تخم مرغی (شطرنجی)

فوریه 1, 2020

دریچه سونایی

فوریه 1, 2020

دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی

فوریه 1, 2020

دریچه دیواری رفت دو طرفه پره ایرفویل آلومینیومی

فوریه 1, 2020

دریچه تایل آرمسترانگ

فوریه 1, 2020

دریچه هوای رفت اتاق عمل