می 7, 2020

دريچه ديواری رفت دوطرفه پره ايرفويل آلومينيومی با دمپر متقابل

می 7, 2020

دريچه ديواری رفت دوطرفه پره ايرفويل آلومينيومی با دمپر موازی

می 7, 2020

دریچه گردابی با پره مشکی

می 7, 2020

دریچه گردابی با پره خم شده

می 7, 2020

دریچه خطی 30 درجه

می 7, 2020

دریچه خطی 15 درجه

می 7, 2020

دریچه خطی 0 درجه

فوریه 1, 2020

جت نازل

فوریه 1, 2020

جت دیفیوزر

فوریه 1, 2020

دریچه دیواری رفت دو طرفه پره ایرفویل آلومینیومی

فوریه 1, 2020

دریچه هوای رفت اتاق عمل

فوریه 1, 2020

دریچه اسلوت

فوریه 1, 2020

دریچه سقفی چهارگوش و کلاف پهن الومینومی

فوریه 1, 2020

دریچه سقفی چهارگوش

فوریه 1, 2020

دریچه سقفی گرد تخت

فوریه 1, 2020
دریچه سقفی گرد برجسته

دریچه سقفی گرد برجسته