ترولی

  • ظرفیت طبق نیاز ساختمان انتخاب می گردد.
  • ظرفیت استاندارد به ترتیب 240-330-660-770-1100 لیتر میباشد.
  • بر اساس استاندارد ماشین های حمل زباله،در دو نوع فلزی و پلاستیکی با چرخ گردون ساخته میشوند.