ساپورت کانال شوتینگ

  • وزن کل داکت در هر طبقه به وسیله ساپورت کانال شوتینگ تقسیم شده است.
  • از تسمه آهنی به ابعاد 40*5میلیمتر در 2 تیکه نیم دایره ساخته میگردد.
  • تکیه گاه آن به کف هر طبقه روی پروفیل نصب می گردد.
  • به هیچ وجه ساپورت ازداخل به بدنه شوت (اکت اصلی)پیچ نگردد این امر باعث نشتی آب وگرفتگی داخل داکت میگردد