سرعت گیر

  • جهت جلوگیری از متلاشی شده کیسه زباله در قسمت انتهای شوتینگ و قبل از رسیدن به دریچه های انتهای سرعت گیر اجرا میگردد.
  • از ورق استنلس استیل نگیر L 304 به ضخامت 2 الی 3میلیمتربه صورت اورلب ومحل اتصال قطعات از جوش آرگون استفاده گردد.(بستگی به قطرداکت اصلی)
  • زاویه آن بیش از 45درجه نباشد.
  • جهت کاهش صدای برخورد زباله حتما ازعایق مخصوص صدا استفاده شود.
  • پیشنهاد میگردد جهت از بین رفتن صدای برخورد زباله ترجیحا دور سرعت گیر به صورت باکس پوشیده شده و فوم بتن داخل آن تزریق شود.