هواکش تهویه

  • سیستم هواکش تهویه مناسب میبایست درسیستم شوتینگ اجرا گردد،بنحوی که داخل داکت شوت فشار منفی ایجاد شده تا با باز شدن دریچه شوت هوای محیط به داخل داکت مکش شده تا بوی نامطبوع موجود در اتاقک زباله و داکت شوتینگ به بیرون انتقال نیابد . نکته اینکه ایجاد فشار منفی در داخل داکت بستگی به ابعاد و ارتفاع شوت حتما باید محاسبه و طراحی گردد .
  • بوی بد و گازهای تولید شده داخل شوت در پشت بام از بین میرود.
  • کانال اگزاست حداقل 1.2 الی 2متر از سطح پشت بام بالاتر قرار میگیرد
  • در بالای کانال های اصلی شوت زباله از کلاهک مکانیکی استفاده میشود که این فن در بهترین شراطی که محیط پیرامون کاملا باز باشد و وزش باد مناسب نیز در جریان باشد میتواند 200 الی 300 مترمکعب در ساعت تخلیه هوا داشته باشد که این کلاهک جهت تهویه شوت زباله پیشنهاد نمیگردد .