ساخت سیستم شوتینگ مربوط به شرکت دال گستر بیستون جهت پروژه ساختمان ستاد بحران اداره گاز تهران 1401.09.05

ساخت سیستم شوتینگ مربوط به شرکت دال گستر بیستون جهت پروژه ساختمان ستاد بحران اداره گاز تهران 1401.09.05