بازدید نماینده شرکت ذوب آهن اصفهان جهت کنترل کیفیت ساخت دمپرهای صنعتی پروژه کوره های پاتیل ذوب آهن که در محل تولید این شرکت در مورخ 1401.06.23 انجام و مورد تائید قرار گرفت .

 بازدید نماینده شرکت ذوب آهن اصفهان جهت کنترل کیفیت ساخت دمپرهای صنعتی پروژه کوره های پاتیل ذوب آهن که در محل تولید این شرکت در مورخ 1401.06.23 انجام و مورد تائید قرار گرفت .