ساخت دمپرهای بین کانالی ، کانال گرد و انصالات جهت پروژه شرکت دنیای مس کاشان 1401.08.30

ساخت دمپرهای بین کانالی ، کانال گرد و انصالات جهت پروژه شرکت دنیای مس کاشان  1401.08.30