دریچه تنظیم هوا

برای انتقال هوای داخل داکت ها و کانال های هوا از انواع دریچه تنظیم هوا با قابلیت های گوناگون استفاده می گردد.دریچه تنظیم هوا،هم بعنوان کنترل کننده هوای عبوری از معبر کانال و هم بعنوان یک وسیله دکوراتیو در فضای مورد نظر،کاربرد دارد.با توجه به تنوع و و دامنه کاربرد دریچه تنظیم هوا در سیستم های هوا رسان به لحاظ جنس و مَتریال ،از چند منظر می توان به بررسی خصوصیات آن پرداخت.

دریچه تنظیم هوا بطور عمده از سه جنس فلزی،چوبی و پلاستیکی تولید می شود.بیشترین مدل های تولیدی برای دریچه تنظیم هوا از جنس فلز با دو زیرمجموعه از ورق آلومینیوم و ورق روغنی است.

مدل های تولیدی در زمینه دریچه تنظیم هوا پس از انواع فلزی،مختص دریچه های پلاستیکی و سپس به دریچه های چوبی مربوط می شود. برای کنترل یا انسداد هوای عبوری از معبر دریچه هوا ،از دمپر استفاده می گردد. تمامی دریچه های هوا دارای دو حالت (بادمپر و بدون دمپر)هستند.

با توجه به مقاطع کانال های هوا می توان دریچه تنظیم هوا را بصورت چهارگوش یا گردنیز تولید نمود.